Biomass Energy Project S.A.
Paulowni 4,1 mln zł dofinansowania na B+R

4,1 mln zł dofinansowania na B+R

Do Spółki wpłynęła informacja, iż wniosek o dofinansowanie jaki złożyła Spółka znalazł się na liście rankingowej jaką opublikowało NCBR wśród projektów które otrzymało dofinansowanie.
Numer konkursu: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020. Numer wniosku: POIR.01.01.01-00-2546/20
Tytuł projektu: Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2 . Koszt realizacji projektu: 5.389.189,93 PLN. Wartość dofinansowania: 4.103.533,56 PLN
Uzyskane punkty: 12

Celem projektu jest opracowanie produktów biobójczych zdolnych do separacji, immobilizacji i niszczenia koronawirusów w celu wdrożenia na rynek nowego produktu o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2 oraz rozpoczęcie sprzedaży produktów na bazie uzyskanych wyników prac. Głównymi odbiorcami rezultatów projektu są producenci filtrów do urządzeń filtrujących _oczyszczaczy powietrza, klimatyzacji_, czy masek ochronnych. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek innowacyjne i biobójcze sorbenty o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2, które zaoferuje wskazanej grupie docelowej jako uzupełnienie do filtrów nadając im nowe funkcje. Najważniejszą ich cechą będzie zdolność do zabijania wirusów i drobnoustrojów a nie tylko ich wychwytywania i zatrzymywania.
Tworzyć to będzie nową kategorię produktów do walki z epidemiami i zagrożeniami biologicznymi.

Spośród 262 złożonych wniosków, dokonano oceny 213 z nich, z czego:
Dnia 22 czerwca 2021 r. do dofinansowania zostało wybranych 46 projektów, w tym 12 zlokalizowanych w województwie mazowieckim, na kwotę w wysokości 42 385 142,27 PLN oraz 34 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, na kwotę w wysokości 122 925 409,39 PLN.
Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 165 310 551,66 PLN.
Dodatkowo, 167 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, 28 wniosków został wycofany z oceny, a 21 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia na etapie weryfikacji warunków formalnych.